Elizabeth Moyer
November 12, 1939 to August 6, 2022