Elizabeth L. Moyer-Mancino
July 29, 1936 to November 17, 2021