Edward E. “Smokey” Smolnik Sr.
February 12, 1935 to April 16, 2021